Tessa Smits ART

algemene voorwaarden

Uitgangspunt van mijn algemene voorwaarden is; als er iets is met je aankoop dan gaan we dit op een fijne manier voor beide partijen oplossen. Hieronder vind je het juridische document dat nog nodig is voor sommige partijen. Maar in het kort komt het hierop neer:

BOEK
Het boek wordt na betaling binnen 1-2 werkdagen bij je thuis bezorgd. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. In principe kun je een boek niet retourneren, immers ik kan niet zien of je het hebt gelezen of niet, maar ben je om e.o.a. reden ontevreden over de aankoop van het boek, stuur mij dan een email op info@tessasmits.nl en dan gaan wij dat gewoon fijn oplossen.

EVENTS
Annuleren van een workshop betekent voor mij helaas extra werk en kosten. Aan het annuleren van een workshop en het wijzigen van deelname data zijn daarom kosten verbonden. Ik heb geprobeerd dit zo netjes mogelijk te doen, ik geloof namelijk het meest in samen oplossen, zo kun wel altijd kosteloos iemand anders in jouw plaats laten gaan.

  • Tot 1 week voor de workshop kun je de boeking gratis wijzigen naar een andere datum of annuleren tegen 15% van het deelname bedrag (restant krijg je teruggestort).
  • In de laatste week voor de workshop annuleren of omboeken: annuleren tot 2 dagen voor aanvang van de workshop: kosten 30% (restbedrag stort ik terug). Omboeken tot 2 dagen voor aanvang van de workshop: gratis
  • Afmelden binnen 48 uur voor de workshop: no show, wijzigen of annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de workshop kost 50% van het deelname bedrag (restant stort ik terug).

KUNST
Ik verkoop mijn kunst zowel online als real life. Je kunt de kunst met eigen ogen komen bekijken in mijn atelier. Je kunt het schilderij ook online kopen. Omdat je bij real life aankoop precies weet wat je koopt is annulering of retourneren niet meer mogelijk.

Als je via de webwinkel een schilderij koopt, heb je twee opties: zelf ophalen en dus ook het schilderij kunnen bekijken voor je hem meeneemt of je laat hem opsturen. Als je kiest voor het laatste heb je wel recht van retour (binnen 30 dagen, kosten voor verzending komen dan voor jouw rekening).

Wil jij iets in opdracht laten maken? Dan spreken wij samen de voorwaarden af.

En hieronder dan een juridisch document voor de liefhebber.

—————

ALGEMENE VOORWAARDEN Tessa Smits Art

Artikel 1. ALGEMEEN

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop, opdrachten van Tessa Smits Art. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.Tessa Smits Art.nl, worden bij iedere offerte, samenwerkingsovereenkomst / consignatieopdracht meegezonden en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;

2. Gezien de specifieke werkzaamheden en rechten worden algemene voorwaarden, zoals de algemene voorwaarden van de wederpartij als consignatiegever / kunstenaar, door Tessa Smits Art niet geaccepteerd;

3. De wederpartij zal zich ter zake van een aankoop nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Tessa Smits Art ter kennis heeft gebracht en Tessa Smits Art alsdan onder deze voorwaarde de order schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. OPTIE

1. Een optie is vrijblijvend en heeft een maximale geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Een kunstwerk waarop een optie rust kan door Tessa Smits Art niet aan derden worden verkocht zonder eerst overleg met de optienemer;

3. In prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde prijzen, afmetingen, kleuren, specificaties, historie, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Tessa Smits Art niet;

Artikel 3. AANKOOP KUNST

1. Indien – nadat de opdracht tot levering van het kunstwerk is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de aankoop zijn opgenomen, dan worden deze extra kosten/uren – naast het afgesproken aankoopbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd komt door de wijziging te vervallen;

2. Bij aankoop betaalt de wederpartij 100 % van de aankoopprijs.

Artikel 4. VERGOEDING

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Tessa Smits Art in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan of omdat Tessa Smits Art hogere kosten zal maken, is Tessa Smits Art gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

3. De aankoop wordt afgenomen binnen een maand na afloop van de expositie (of eerder), tenzij anders overeengekomen;

Artikel 5. FACTUUR EN BETALING

1. Bij aankoop van een kunstwerk tijdens een expositie dient de wederpartij 100 % vooraf te betalen.

2. Overige facturen worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, mits anders is overeengekomen;

3. Tessa Smits Art is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

4. Alle door Tessa Smits Art gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

5. In geval van een gezamenlijke aankoop is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

6. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is Tessa Smits Art met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd de levering op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij voor levering van het aangekochte kunstwerk zijn alle door Tessa Smits Art gemaakte kosten en gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25 % van de hoofdsom, te vermeerderen met eventuele door Tessa Smits Art geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
, VERZENDKOSTEN & VERZENDMETHODE

1. De in de overeenkomst genoemde leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde leveringstermijn moet de wederpartij Tessa Smits Art
schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende
welke:
– er sprake is van vertraging van enige de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Tessa Smits Art kan worden toegerekend;
– de wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Tessa Smits Art tekortschiet ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– de wederpartij Tessa Smits Art niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen en/of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

3. Kunstwerken worden binnen 5 werkdagen geleverd via DPD of vergelijkbare transportservice. De kosten voor het verzenden van kunstwerken zijn afhankelijk van het formaat en worden per kunstwerk bepaalt, kosten zijn voor rekening van de koper.

4. Artprints worden binnen 2 werkdagen geleverd via TNT of vergelijkbare verzender. De kosten hiervoor zijn voor rekening van Tessa Smits Art.

5. Het boek wordt binnen 2 werkdagen geleverd via TNT of vergelijkbare verzender. De kosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Tessa Smits Art zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis van zaken;

2. Tessa Smits Art mag zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan of laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Tessa Smits Art;

3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tessa Smits Art aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tessa Smits Art worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tessa Smits Art zijn verstrekt, heeft Tessa Smits Art het recht de overeenkomst te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

4. Transport is voor rekening van de wederpartij;

Artikel 9. GARANTIE / RECLAMEREN

1. Tessa Smits Art garandeert dat alle geleverde kunstwerken conform de overeengekomen specificaties en authentiek zijn;

2. Van iedere garantie op door Tessa Smits Art geleverde kunstwerken is uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding van de techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de wederpartij zelf aanbrengen van (zelfklevende)
materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen;

3. Reclame (klagen) is niet mogelijk indien:
– nuance- en kleurafwijkingen;
– het kunstwerk een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertoond die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– het kunstwerk voor een ander doel is gebruikt dan waarvoor zij was bestemd of op onoordeelkundige wijze is gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van, Tessa Smits Art;
– wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Tessa Smits Art (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van Tessa Smits Art door derden werkzaamheden / veranderingen aan het kunstwerk zijn verricht;

4. Indien wederpartij schriftelijk klaagt en haar klacht door Tessa Smits Art terecht wordt bevonden, zal Tessa Smits Art naar haar keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) vervangen of (laten) repareren of een prijsreductie verlenen;

5. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 10. RISICO OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

2. Bij aflevering dient het kunstwerk direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Tessa Smits Art in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

Tessa Smits Art is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten onverminderd de haar toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD / INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Tessa Smits Art aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte  werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;

2. Tessa Smits Art is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij
gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Tessa Smits Art voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;

3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is zij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden – onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Tessa Smits Art – te leveren. Zij is eveneens verplicht Tessa Smits Art op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die zij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Tessa Smits Art om dit pandrecht tot stand te brengen;

4. Tessa Smits Art behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door zijn geleverde zaken in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten en erkent dat Tessa Smits Art rechthebbende is;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Tessa Smits Art is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 12 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook,
is uitgesloten;

2. Tessa Smits Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van Tessa Smits Art voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het aankoopbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van Tessa Smits Art in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Wederpartij dient Tessa Smits Art altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

5. Tessa Smits Art is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

6. De wederpartij vrijwaart Tessa Smits Art tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

Artikel 14. OVERMACHT

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Tessa Smits Art, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Tessa Smits Art kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Tessa Smits Art ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;

2. Overmacht geeft Tessa Smits Art het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN
PRIVACYBELEID

1. Tessa Smits Art ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Tessa Smits Art bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist;

4. Tessa Smits Art verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Tessa Smits Art wettelijk verplicht is te bewaren. Tessa Smits Art is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen
gedurende zeven jaar te bewaren;

5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens
wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van Tessa Smits Art is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Tessa Smits Art moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tessa Smits Art is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Tessa Smits Art gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

Let The Magic Begin!